Nieuw bericht

REKENKAMER: TE WEINIG HANDHAVERS IN AMSTERDAM

geplaatst op 8 februari 2019, 11:52 uur, door Frank van Dorp

De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op de ambities van de hoofdstad. Niet alleen zijn er te weinig handhavers, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten.
Handhaving en overlast centraal thema
Handhaving draagt nog onvoldoende structureel bij aan het verminderen van sociale overlast, luidt de officiële conclusie van de rekenkamer. Het burgerpanel van de rekenkamer koos handhaving en overlast als centraal thema van het publieksonderzoek 2018. Het gaat dan om overlast van bezoekers, geluidsoverlast, overlast door hangjongeren, maar ook om verkeerd geplaatst afval en ongedierte. 

Kwaliteit gegevens niet goed
De rekenkamer constateert dat het Amsterdamse college een heldere visie heeft op handhaving. Het wil informatie-gestuurd handhaven, maar de kwaliteit van de beschikbare gegevens blijkt niet goed. Handhavers gebruiken bij het registreren definities die niet toereikend zijn om alle problemen in beeld te brengen en ze gebruiken ook niet allemaal dezelfde definities. Door zich bij analyses te richten op patronen op stads- of gebiedsniveau blijven de complexe overlastproblemen rond specifieke pleinen of straten onderbelicht. Ook maken handhavers onvoldoende gebruik van de kennis van ketenpartners en buurtbewoners.

Onrealistische verwachtingen
Naast het feit dat er te weinig handhavers zijn en hun toerusting onvoldoende is, constateert de rekenkamer dat het in de samenwerking met ketenpartners ontbreekt aan structuur en een duidelijke taakverdeling. Daarbij zijn er vaak onrealistische verwachtingen over wat handhaving kan doen. Burgers zien weinig handhavers en zijn niet tevreden over wat met hun meldingen wordt gedaan. Ze vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend. Of er te weinig wordt bereikt is moeilijk te bepalen, aldus de rekenkamer, want het beeld is door de kwaliteit van de beschikbare informatie wat diffuus. De cijfers van de gemeente over de ontwikkeling van ervaren overlast komt niet altijd overeen met het beeld dat bewoners en professionals in een gebied hebben. 

Tijdelijke, gerichte, intensieve aanpak
Toch zijn er volgens de rekenkamer goede voorbeelden die laten zien dat het wel kan. Een tijdelijke, gerichte en intensieve aanpak kan de sociale overlast verminderen. De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen: 

1. Creëer inzicht in de aard, ernst en concentratie van sociale overlast problematiek

2. Creëer ruimte voor maatwerk in de aanpak van sociale overlast

3. Breng capaciteit in lijn met de ambitie en zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats

4. Verbeter de registratie van de handhavingsinterventies en haal meer uit de beschikbare informatie

5. Leg een betere basis voor evaluatie

6. Wees bij sociale overlastproblemen toegankelijk en aanwezig

Hoewel het college in reactie op het rapport van de rekenkamer de aanbevelingen onderschrijft, vindt de rekenkamer het op haar beurt jammer dat het gemeentebestuur nauwelijks aandacht besteedt aan de bevindingen, conclusies en analyse en ook weinig concrete maatregelen noemt.

Via onderstaande link is het hele rapportover Amsterdam te lezen, in het toegevoegde document de studie over de Oude Pijp.

Lees ook het deelrapport: Handhaving en overlast in de Oude Pijp