Nieuw bericht

Terrassenplannen stadsdeel Zuid, Albert Cuypstraat ter inzage

geplaatst op 13 juli 18, 21:02 uur, door Stadsdeel Zuid

Voor bepaalde straten en buurten in stadsdeel Zuid worden terrassenplannen opgesteld. Een terrassenplan geeft gedetailleerde en gebiedsgerichte voorwaarden voor de openingstijden, locaties en afmetingen van terrassen in een straat of buurt.
In Zuid botsen de verschillende functies van wonen, werken en recreëren met elkaar, en zijn veel meldingen van horecaoverlast. Het oude terrassenbeleid bood onvoldoende mogelijkheden om hierop in te spelen. Het terrassenbeleid van Zuid is daarom aangescherpt, zodat er voor gebieden waarin het gebruik van de openbare ruimte onder druk staat gebiedsspecifieke voorwaarden voor terrassen opgesteld kunnen worden.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
In grote delen van Zuid is een toename van fietsers en voetgangers zichtbaar. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties in de smalle en drukke stadsstraten. Bij verschillende herinrichtingsprojecten wordt daarom meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers. Omdat het niet wenselijk is dat deze ruimte wordt ingenomen door de uitbreiding van terrassen, worden voor bepaalde straten en buurten terrassenplannen opgesteld.

Terrassenplannen De Pijp
Bij de keuze en prioritering van straten en buurten waarvoor een terrassenplan wordt opgesteld, wordt onder andere rekening gehouden met herinrichtingsplannen, signalen van horecaoverlast en verkeersonveiligheid. In De Pijp gaat de komende jaren veel aandacht naar het terugdringen van horecaoverlast. In het nieuwe bestemmingsplan De Pijp is verdere uitbreiding van horecagelegenheden aan banden gelegd. Daarnaast wordt door middel van terrassenplannen de hinder van terrasgelegenheden in De Pijp beperkt. Voor deze wijk worden dit jaar de eerste terrassenplannen ontworpen.

Bij het opstellen van een terrassenplan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het tegengaan van ongewenste uitbreiding van terrassen in omvang en aantal, en het behouden van de bestaande terrassen en openingstijden. Pas als de situatie erom vraagt zal worden overgegaan op het beperken of intrekken van een bestaand terras.

Inspraakperiode
Het Concept Terrassenplan Albert Cuypstraat is door de voorzitter van het dagelijks bestuur van Zuid vrijgegeven voor inspraak. Het plan ligt conform de Algemene Inspraakverordening ter inzage voor een periode van zes weken: van maandag 9 juli 2018 tot en met zondag 19 augustus 2018.

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke inspraakreactie indienen op de plannen door een email te sturen naar v.de.bruijn@amsterdam.nl of per post naar stadsdeel Zuid, t.a.v. V. de Bruijn, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Contact
Heeft u andere vragen of opmerkingen? Dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de projectleider Vivan de Bruijn, e-mail v.de.bruijn@amsterdam.nl of telefoon 06 2296 1470.

Foto