Update

Project-update bij Bestemmingsplan De Pijp 2018

geplaatst op 13 april 18, 21:15 uur, door Frank van Dorp
Rectificatie: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Deze publicatie stond eerder op 28 maart 2018 in de Staatscourant (17858). In verband met niet-tijdige publicatie van het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl, is de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder aangepast. Zoals hieronder aangegeven, gaat de termijn van ter inzage legging in op 12 april 2018.

Ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend.
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 20 maart 2018 het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.
Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 wordt globaal begrensd door de Stadhouderskade in het noorden, de Amsteldijk in het oosten, de Jozef Israëlskade in het zuiden en de Ruysdaelkade in het westen. Het plangebied van bestemmingsplan Noord/Zuidlijn De Pijp is uit het plangebied van bestemmingsplan De Pijp 2018 gehouden.

Achtergrond
Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Naast het voorzien in een actueel ruimtelijk toetsingskader, voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van de ondergrondse ‘Willibrordus’-garage en bevat het een regeling als pilot waarmee het bouwen van bijbehorende bouwwerken in de binnentuinen wordt beperkt.
Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd en wordt geen nieuwe horeca meer toegestaan en worden nieuwe supermarkten niet zonder meer mogelijk gemaakt. Omdat door de opkomende populariteit van het gebied de ambachtelijke bedrijven onder druk komen te staan, wordt een uitwisseling van ambachtelijke bedrijven met andere commerciële voorzieningen tegen gegaan. Daarmee wordt deze ambachtelijke bedrijvigheid beschermd.
Ontwerpbesluit hogere waarden
De voorkeurswaarden voor geluid voor gebouwen met een woonfuncties en/of waar maatschappelijke dienstverlening is toegestaan zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, zullen door het wegverkeersgeluid worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen, met de daarbij behorende stukken, met ingang van 12 april 2028 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres: stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1603BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Zuid-West, dhr. E. Slotboom.
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Zuid-West, dhr. E. Slotboom.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Zuid-West, telefoonnummer 06 1074 4022.

Amsterdam, 11 april 2018