Update

Project-update bij Bestemmingsplan De Pijp 2018

geplaatst op 30 maart 18, 17:04 uur, door Frank van Dorp

Het ontwerp bestemmingsplan de Pijp ligt nu officieel ter inzage, 6 weken vanaf 29 maart, dus tot 10 mei 2018. 

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
liggen, met de daarbij behorende stukken, met ingang van 29 maart 2018 gedurende een termijn van
zes weken ter inzage op het volgende adres: stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan
923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan De Pijp 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1603BPSTD-OW01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen
over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam,
per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team
Zuid-West, dhr. E. Slotboom.
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze
over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot
vaststelling van hogere waarde kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam,
per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v.
team Zuid-West, dhr. E. Slotboom.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of
het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde kan contact worden opgenomen met Ruimte &
Duurzaamheid, team Zuid-West, telefoonnummer 06 1074 4022.

Nog geen reacties